| Google Project Zero | Zoom | 零點擊 | 安全漏洞 | 視訊會議平臺

Zoom客戶端被發現存在零點擊漏洞

Project Zero研究者發現Zoom客戶端軟體存在零點擊攻擊漏洞,且攻擊者能夠破壞Zoom伺服器,監聽未啟用端到端加密保護的會議,目前官方已經修復這些漏洞

2022-01-19