| Iray | GPU | 3ds Max | Maya

Nvidia幫3D軟體添外掛,渲染加速可用多種GPU配置

Iray是Nvidia近年來主推的進階渲染處理技術,號召多款3D設計軟體提供支援,去年底他們更迫不及待針對更多軟體推出外掛程式,3ds Max和Maya是第一波

2016-01-04