| MobileIron | MobileIron Core | MobileIron Cloud | 漏洞 | CVE-2020-15505 | CVE-2020-15506 | CVE-2020-15507 | 英國國家網路安全中心 | Orange Tsai

英國呼籲各大組織儘速修補MobileIron行動裝置管理漏洞2020-15505

影響MobileIron Core/MobileIron Cloud的CVE-2020-15505漏洞,官方已於今年6月提供修補,但概念性驗證攻擊程式於9月現身後,美國與英國網路安全機構便先後公告已有駭客組織正利用CVE-2020-15505和其他設備已知漏洞,發動網路攻擊

2020-11-25