| All Flash Array | 全快閃儲存陣列 | Pure Storage

Pure Storage新品報到,容量與效能倍增

Flash Array //m系列採用全新設計的3U控制器機箱,機箱背面含有2組控制器,機箱正面則可安裝20臺SSD模組與4個NVRAM模組,還可外接內含24臺SSD的2U儲存櫃,進一步提供可用容量

2015-07-27

| 固態儲存陣列 | 全快閃儲存陣列 | Pure Storage | All Flash Array

Pure Storage使用標準規格元件打造專屬Flash儲存系統

Pure Storage FlashArray FA-405具備便於擴充的控制器+儲存櫃組態,搭配專屬作業系統提供完整資料服務與親和圖形介面

2015-07-03

| Pure Storage | Purity 4.0

Pure Storage擴充快閃記憶體陣列產品線

Pure Storage除了擴充快閃記憶體陣列400系列產品,也推出能災難復原的快閃記憶體儲存軟體新版本Purity 4.0。

2014-05-21