| AMD | Ryzen 5 | Ryzen 3 | Ryzen 7

AMD新款桌上型處理器Ryzen 5及3終於亮相,鎖定電競及入門級PC市場

AMD今日宣布Ryzen 7全球開賣同時,也揭露今年還有兩大全新Ryzen處理器系列Ryzen 5與Ryzen 3將推出,鎖定電競和入門級桌機市場。Ryzen 5系列處理器預計將於今年第2季推出上市,而Ryzen 3系列則稍晚於下半年推出。

2017-03-02