| Arista | 軟體定義網路 | 雲端 | 監控 | 資安 | Big Switch | 收購 | 併購

Arista Networks併購多雲軟體定義廠商Big Switch Networks

Arista欲透過併購Big Switch,強化其產品在雲端網路的監控能力

2020-02-19