| Wikimedia | 數據免費 | Wikipedia Zero

Wikimedia將在今年內終結免費上網的Wikipedia Zero服務

2012年推出的Wikipedia Zero計畫,透過協力業者提供的連線服務,可免費連結維基百科。維基媒體基金會宣佈將在今年內終止Wikipedia Zero,不再招募協力業者。

2018-02-20