| google | Classroom | Workspace

Google更新線上教學工具,Classroom將可安裝第三方套件

Google將會與廠商合作在Classroom中提供擴充套件,讓老師簡單地將有趣的內容帶入課堂中

2021-06-23

| google | Workspace | 機器學習 | 資料外洩 | 法遵 | 文件分類器 | 敏感資料

Google雲端與Workspace新增多項安全功能,可自定義應用程式流程並避免敏感資料流出

Cloud DLP文件分類器加入一系列機器學習模型,可以透過比對部分檔案內容,來辨識出敏感資料避免外洩

2021-04-30